FAQ for foreldre

YFUS UTVEKSLINGSPROGRAM, PROGRAMPRIS OG INNHOLD

Hvorfor skal vi velge YFU?

YFU er en kunnskapsrik, engasjert og personlig utvekslingsorganisasjon med 60 års erfaring. Vi vet hva som skal til for at utvekslingsoppholdet skal bli både trygt og spennende. Youth For Understanding er en stor internasjonal organisasjon med kontorer i over 60 land. I Norge er vi en liten organisasjon med to faste ansatte og en deltidsansatt. Vi kan gi dere personlig oppfølging og rådgivning. Vi har et solid støtteapparat av frivillige og en 24-timers nødtelefon bemannet av YFU-sekretariatet. Alle elever får egen kontaktperson som følger dem opp jevnlig underveis i utvekslingsoppholdet. Alle YFU-organisasjonene er kvalitetssikret og følger den samme internasjonale kvalitetsstandarden. YFU er dessuten en non-profit-organisasjon hvor ingen tjener penger på at barnet ditt drar på utveksling. Derfor kan dere være trygge på at vertsfamilien tar i mot med genuin interesse for eleven og hans/hennes kultur – og ikke for å tjene penger. YFU har et klart fokus på læringsaspektet ved et utvekslingsopphold, hvor tverrkulturell kommunikasjon, språk og personlig utvikling står sentralt. Vi vil at eleven skal lære mye – både om seg selv og andre når man reiser på utveksling.

Hva er inkludert i prisen?

Programprisen inkluderer forsikring, reise tur-retur fra Gardermoen til vertsfamilien, forberedelsessamling, samlinger underveis i vertslandet, rådgivning og oppfølging underveis, 24 timers bemannet nødtelefon, hjemkomstsamling i Norge etter endt utveksling, samt kostnader til administrasjon og det frivillige apparatet. Vertsfamilien dekker kost og losji under oppholdet. Eleven må selv dekke lommepenger, visum, eventuelle vaksiner, legesjekk, skolebøker og eventuelt skoleuniform. Les mer her!

Når kan man ikke reise på utveksling?

  • Ved sykdom som vanskeliggjør skolegang, sport og sosiale aktiviteter.
  • Ved spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi. Også 3-4 år etter friskmelding. Vi vet av erfaring at spiseproblemer kan forsterkes når en opplever nytt kosthold, ny døgnrytme og aktivitetsnivå.
  • Etter traumatiske opplevelser, overgrep og når en blir anbefalt «å komme vekk fra problemene». Lang erfaring har vist oss at problemene vil følge med deg når du reiser på utveksling. Det er derfor viktig at din innstilling og motivasjon ikke er å reise FRA noe, men TIL noe.
  • Ved skoletrøtthet. Skolegang og utdanning er helt sentralt i et utvekslingsopphold!
  • Når ønsket er å komme vekk fra familiens kontroll. Eleven flytter inn hos en ny familie som ofte er enda strengere!
  • Når ønsket om utveksling er størst hos foreldrene. Det er eleven selv som må være motivert.

Hvordan søker man?

Dere kan sende en søknad her. Etter at man er registrert som søker sender vi dere et skjema dere må få fylt ut av en lærer som kjenner eleven godt, en lærerevaluering. I tillegg ber vi dere om å sende oss elevens siste tilgjengelige karakterer/vitnemål. Alle som søker må være medlem av YFU. Når vi har registrert at søkergebyret på kroner 250,- (inkl. 100 kr i medlemsavgift) er innbetalt til konto 8101 14 60739 vil vi invitere eleven til et intervju.

Hvordan velger dere ut hvem som får reise?

Vi velger hvem som får reise på bakgrunn av innsendt søknad, karakterer, evaluering av eleven fra en lærer samt et intervju hvor vi kartlegger motivasjon, modenhet og tilpasningsevne.

Hvor foregår intervjuet?

Eleven kan bli invitert til et gruppeintervju hvis det er andre søkere i det området der dere bor. Dette er mest aktuelt i byer. Eleven kan også få invitasjon til et personlig intervju eller et intervju via skype. Alle våre intervju gjennomføres av frivillige som nylig har vært på utveksling selv. Intervjuet er derfor en god mulighet til å stille spørsmål.

VERTSFAMILIE, KONTAKTPERSON OG OPPFØLGING

Hvordan velger dere vertsfamilier?

YFUs vertsfamilier gjennomgår nøye kvalitetskontroll i henhold til YFUs internasjonale regelverk og standarder. Familier som søker om å bli vertsfamilie får hjemmebesøk fra en av våre frivillige, som regel noen som har vært vertsfamilie selv. USA har de strengeste reglene for godkjenning av vertsfamilier, der vertsfamilier blir sjekket i Criminal Register, Sexual Abuse Register, to hjemmebesøk av forskjellige trente YFU-frivillige, fotografering av hjemmet og referansesjekk. I USA kan man risikere å få vertsfamilie sent. Har dere direkteplassering (dere kjenner en familie som vil ta imot eleven) er dette bra. NB! Eleven kan ikke bo hos en amerikansk familie som er i slekt med eleven. Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål om hvem som regnes som slekt.

Hva er en typisk vertsfamilie?

YFUs vertsfamilie er like på ett område: de har en genuin interesse for å være vertsfamilie. Utover det er vertsfamiliene like forskjellige som andre familier. Noen familier består av par med barn, noen av par uten barn, noen er enslige foreldre, noen har voksne barn som har flyttet ut, noen har en partner av samme kjønn. YFU diskriminerer ingen familie på bakgrunn av kjønn, hudfarge, religion, etc.

Når kan man forvente å få vertsfamilie?

Så snart vi har mottatt alle papirene fra våre utvekslingselever sender vi dem av gårde til vertslandet så de kan begynne å lete etter vertsfamilier. Det betyr at jo tidligere man søker og blir ferdig med å fylle ut skjemaene og få tatt alle vaksinene, jo fortere vil arbeidet med å finne en vertsfamilie komme i gang . Det er imidlertid ikke alltid like lett å finne vertsfamilier – spesielt vanskelig er det i USA, som tar i mot desidert flest elever hvert år -  og noen elever får vertsfamilie bare dager før de reiser på utveksling. Vi garanterer imidlertid at ALLE elever får vertsfamilie før de reiser, men vi kan ikke garantere vertsfamilie i førstevalgsland.

Hva er en kontaktperson?

En kontaktperson er en YFU-frivillig som er der for utvekslingseleven. Dersom noe er vanskelig kan eleven ta opp dette med kontaktpersonen, eller de kan sammen gjøre noe gøy. Kontaktpersonen har jevnlig kontakt med utvekslingseleven og vertsfamilien, og er en del av støtteapparatet til YFU.

Kan eleven velge hvor i landet man vil bo?

Nei, våre på Skolårsprogrammet elever kan ikke velge hvor i vertslandet de skal bo. Dette er fordi vi mener at det ikke er hvor man bor, men hvilken familie man bor hos som er viktig. Vi finner en vertsfamilie som passer for eleven, slik at forutsetningene ligger til rette for at man skal få et godt år sammen. Det er menneskene eleven møter og vennene eleven får som gjør året til et spennende og annerledes år.

For noen spesifikke land er det en mulighet til å velge en region for en tilleggsavgift hvis du søker tidlig. For eksempel hvis du drar til Storbritannia, kan du velge enten England eller Skottland. Kontakt oss for mer informasjon.

SKOLE, SKOLEFAG OG STØTTE FRA LÅNEKASSEN

Kan utvekslingsåret godkjennes som tellende skoleår?

Dersom eleven drar på utveksling første eller andre året på videregående, og eleven tar fag som skolen hjemme i Norge krever at man skal ta, så kan skoleåret godkjennes som tellende. Godkjenning blir en sak mellom eleven og elevens skole, og vi anbefaler dere å snakke med en rådgiver ved elevens skolen. Merk at eleven selv er ansvarlig for å skaffe dokumentasjon fra skolen i vertslandet på at man har tatt fagene og antall timer som skolen i Norge krever.

Vil Lånekassen gi støtte til å dra på utveksling?

Dersom man drar på utveksling andre året (VG2) på videregående, og skolen til eleven i Norge godkjenner skoleåret som tellende, hvilket vil si at eleven ikke må gå året om igjen når man kommer tilbake, så kan eleven få støtte fra Lånekassen. Ta en prat med rådgiver på skolen hjemme i Norge for å høre hvilke fag skolen krever at man tar for å få skoleåret godkjent. Skolen til eleven vil gi dere en forhåndsgodkjenning, som dere sender inn til Lånekassen sammen med en bekreftelse som dere får av oss i YFU om “deltakelse i utvekslingsopphold tilrettelagt av YFU”. Merk at YFU ikke kan garantere at eleven får bestemte fag på utveksling, men at vi formidler ønsker om hvilke fag eleven trenger til YFU i vertslandet. For elever som går studiespesialisering ser det ut til å være lettere å få de fagene som skolen her hjemme i Norge krever. Se Lånekassens nettsider, lanekassen.no, for mer informasjon om hva man kan få og hvordan man kan søke.

Noen programmer starter på begynnelsen av året (etter jul). NÅR MÅ MAN REISE UT FOR Å KUNNE FÅ SKOLEÅRET GODKJENT SOM TELLENDE?

Elever kan reise til Japan, Australia og New Zealand i begynnelsen av året. Hvis utvekslingsåret skal godkjennes som tellende skoleår må man reise ut etter jul i første klasse. Når eleven kommer tilbake til Norge fullfører eleven første klasse. Dersom skoleåret blir godkjent av skolen til eleven hjemme i Norge, kan eleven deretter hoppe over andre klasse og begynne rett i tredje på høsten etter at man kommer hjem. Godkjenning av skoleåret blir en sak mellom eleven og elevens skole i Norge. Hvis ikke skolen i Norge godkjenner skoleåret må eleven fullføre andre og tredje klasse. YFU kan ikke garantere at man får bestemte fag i vertslandet.